فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

جعفر بی آزار

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استاد
^