کنفرانس ها

بین المللی :داخلی :

جعفر بی آزار

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استاد
^