معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : جعفر   بی آزار

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

جعفر بی آزار

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استاد
^